Narzędziami pozwalającymi monitorować, analizować i doskonalić jakość kształcenia są w szczególności ankiety i hospitacje. Procedury związane z przeprowadzaniem ankiet i hospitacji na WMiI są opisane szczegółowo w Uchwale RW nr 130 w sprawie Systemu zapewniania jakości kształcenia na WMiI UŁ (rozdziały V i VI).
 

Ankiety

Na WMiI przeprowadzane są między innymi następujące ankiety:
A. ankiety oceniające prowadzących zajęcia;
B. ankiety oceniające pracę dziekanatu oraz infrastrukturę wydziału;
C. ankiety oceniające przedmioty w ramach danych programów studiów;
D. ankiety oceniające programy studiów.
 

Opracowanie wyników ankiet za lata 2010-2014
Opracowanie wyników ankiet za lata 2006-2013
 

Wykładowcy WMiI wyróżnieni nagrodą Rektora UŁ za najlepsze wyniki ankiet studenckich:
- 2011: dr Agnieszka Palma
- 2012: dr Piotr Cybula
 

Hospitacje

Przeprowadzane na WMiI cykliczne hospitacje zajęć dydaktycznych są narzędziem wspomagającym poprawę jakości kształcenia poprzez stymulację prowadzących zajęcia do doskonalenia i unowocześniania procesu nauczania. Celem hospitacji jest także wspomaganie procesu ewaluacji zajęć.
Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych: pdf, doc.